Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní a storno podmínky - RS Husarna

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) RS Husarna (dále jen Husárna) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem Husarny - Karla chocholy 14, Ceske Budejovice 37005, IČ 01887670 (dále jen provozovatelem) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v Husarně jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává služby v Husarně písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává Husarně poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije Husarna pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Husarnou a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci Husarnou (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a Husarnou smluvní vztah. Husarna se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit Husarně smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a Husarna potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován Husarnou o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, Husarnou potvrzených (zálohově zaplacených) služeb,

před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit Husarně v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt,respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat Husarnou vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně Husarna.

III. Povinnosti Husarně ke klientovi

Husarna je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok Husarně na stornovací poplatky, vyplatí klientovi klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných Husarnou jsou uvedeny na:

http://www.ubytovani-orlicka-prehrada.cz/, záložka „Ceník".

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené Husarnou (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně Husarnu emailem orlikhusarna@gmail.com nebo telefonicky na čísle 777 900 664.

VI. Nástup

Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) Husarně prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Husarně.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele.

Individuální host:

Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 48 hodin před předpokládaným začátkem začátkem čerpání služeb (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 2 dny před datem příjezdu) si Husarna neúčtuje storno poplatek.

Při zrušení rezervace 24 až 48 hodin před předpokládaným začátkem začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 1 den před datem příjezdu) je Husarna oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 50% z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

Při zrušení rezervace 24 hodin a méně před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. mezi 14:00 hodin předcházejícího dne až začátkem rezervovaných služeb) je Husarna oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky

Skupinová rezervace: <

Náležitosti písemné objednávky: Jméno nebo název objednavatele, přesná adresa IČO, DIČ.

Husarna je oprávněn účtovat storno poplatky v níže uvedených případech:

zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 30-23 dní před příjezdem - storno poplatek 10% objednaných služeb zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 22-14 dní před příjezdem - storno poplatek 30% objednaných služeb zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 13-8 dní před příjezdem - storno poplatek 50% objednaných služeb zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 7-2 dny před příjezdem - storno poplatek 75% ceny objednaných služeb zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 1 den před příjezdem - storno poplatek 100% ceny objednaných služeb Husarna se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Husarna si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 10 až 50% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.

Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu nelze provést platební kartou.

Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2014. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi Husarnou a klientem upraveny výlučně písemnou formou.